Durant aquesta setmana el nostre company Antonio Monturiol, ha visitat diferents finques i centrals frutícoles a Portugal, degut a la necessitat que tenen per el ràpid increment de foc bacterià i especialment de Stemphylium a la zona frutícola Portuguesa.
S’han presentat les nostres estratègies per a combatre dites malalties, les que han tingut una gran acceptació per part seva.

Durante esta semana nuestro compañero Antonio Monturiol, ha visitado diferentes fincas i centrales frutícolas en Portugal, debido a la gran necesidad que tienen por el rápido incremento de fuego bacteriano y especialmente Stemphylium en la zona Portuguesa.
Se han presentado nuestras estrategias para combatir dichas enfermedades y han tenido una gran aceptación por su parte.